Kalska Fashion Show - Her Eyes

 46
Pokaz

Pokaz

Pokaz

Pokaz

Pokaz

Pokaz

Pokaz

Pokaz

Pokaz

Pokaz

Pokaz

Pokaz

Pokaz

Pokaz

Karolina Kalska

Karolina Kalska

Patryk Wojciechowski

Patryk Wojciechowski

Karolina Kalska,  Zbigniew Nowak z żoną

Karolina Kalska, Zbigniew Nowak z żoną

Karolina Kalska

Karolina Kalska

Goście

Goście

Goście

Goście

Goście

Goście

Goście

Goście

Goście

Goście

Goście

Goście

Goście

Goście